Medlemmars login


Officiella regler angående poäng

termsconditions mysurvey feature image

MySurvey Officiella regler angående poäng

Nedanstående deltagarvillkor ("Deltagarvillkoren") innehåller rättsligt bindande bestämmelser för ditt medlemskap i Lightspeed-konsumentpanel ("Medlemskap(et)") och ditt deltagande i Lightspeed-Bonusprogram inklusive $USD3000 -vinstdragningen" (gemensamt nedan kallat "Programmet").. Deltagarvillkoren gäller utöver de allmänna regler och villkor ("Allmänna villkoren") som gäller för din användning av Lightspeed-webbplatsen ("Webbplatsen") i dess helhet och som härmed genom uttrycklig hänvisning är en del av Deltagarvillkoren.

Lightspeed förbehåller sig rätten att ändra Deltagarvillkoren. Därför är det viktigt att du regelbundet tar del av Deltagarvillkoren. Därutöver meddelar vi dig per e-mail så snart som Deltagarvillkoren ändras. Genom att därefter använda Webbplatsen samtycker du till de ändrade Deltagarvillkoren.

 1. Samla poäng

  1. Genomföra aktiviteter

   Efter det att du har blivit Medlem kan du tjäna Lightspeedpoäng genom att företa olika Online aktiviteter. De aktiviteter på vilka du kan tjäna Lightspeedpoäng kan Lightspeed från tid till annan ensamt besluta om att ändra, utvidga eller inskränka. De kommer att fastställas antingen i dessa Deltagarvillkor eller på Webbplatsen. För närvarande kan du tjäna Lightspeedpoäng genom följande aktiviteter:

   Online-undersökningar: Medlemmar tjänar Lightspeedpoäng genom att fylla i enkätundersökningar och/eller online-marknadsundersökningar (tillsammans nedan benämnda "Undersökningar").

   Vid specialkampanjer kommer Lightspeedpoäng ges ut i enlighet med reglerna i de villkor som gäller för respektive specialkampanj.
  2. Aktivitetens värde

   Medlemmar erhåller poäng enligt följande; upp till 10 000 Lightspeedpoäng per avslutad Undersökning och/eller marknadsundersökning. Antalet poäng beror på en mängd faktorer såsom komplexitet och längd på undersökningen. Maximalt kan dock en Medlem under hela sin medlemstid samla sammanlagt 15 000 poäng för avslutade Undersökningar/marknadsundersökningar

   Lightspeed förbehåller sig rätten att för framtiden sänka, upphöra med eller att ändra antalet erbjudna poäng per aktivitet och värdet på dessa, helt eller delvis utan förannonsering och utan att det därmed uppstår något ansvar för Lightspeed.
  3. Tillgodohavande av poäng

   Lightspeedpoäng kommer att krediteras en Medlems konto inte senare än sju (7) dagar efter en avslutad Undersökning eller deltagande i en tävling och står omedelbart efter kreditering av kontot till Medlemmens förfogande för inlösen. Lightspeed iakttar lämplig omsorg för att säkerställa att Lightspeedpoäng skall krediteras Medlemmens konto på ett felfritt sätt.
  4. Poängnivå och Poängkonto

   Medlemmar kan se det totala antalet samlade Lightspeedpoäng på medlemssidorna på Webbplatsen. Tillgången till medlemssidorna är begränsat till Medlemmar och Medlemmar måste ange sin e-mailadress och lösenord för att kunna besöka medlemssidorna.

   Lightspeedpoäng förfaller efter två år (Medlemmar måste lösa in sina poäng inom två år). Inaktiva medlemmar kan dock förlora intjänade poäng genom att inte logga in inom den tid som anges ovan under punkten A) 4 c).

   Medlemmar får inte överlåta sitt Medlemskap, insamlade poäng, privilegier eller tillgången till Webbplatsen eller tillåta en annan person att använda desamma. De av Medlemmen intjänade Lightspeedpoängen får inte under några omständigheter förfogas över av eller överlåtas till någon annan person utan Lightspeeds skriftliga samtycke.
  5. MySurvey-poäng krediteras till ditt konto inom 30 dagar efter att du fullbordat en undersökning, eller intjänat en chans i pristävlingen, och kan lösas in så snart de finns på ditt konto. Lightspeed gör sitt bästa för att försäkra sig om att MySurvey-poängen krediteras korrekt till ditt konto, men du har ansvaret för att MySurvey-poängen har krediterats korrekt och bör meddela Lightspeed inom 2 månader efter att ha fullbordat en undersökning eller intjänad pristävlingschans ifall ditt konto inte krediterats korrekt. Lightspeed är inte ansvariga för misstag i samband med kreditering av poäng.
 2. Inlösen av Lightspeedpoängd

  1. Medlemmar kan lösa in Lightspeedpoäng mot värdecheckar ("Belöningar"), så snart som Medlemmen har tjänat in 500 poäng eller mer och under förutsättning att Medlemmens konto är i avtalsenligt skick. Alla Lightspeedpoäng måste lösas in online. En online-värdecheck skickas per e-mail.
  2. Ettusen (1000) Lightspeedpoäng har ett kupongsvärde på ungefär 10 Euros. Medlemskonton som uppvisar mindre än 500 poäng har inget motsvarigt värde i pengar eller värdecheck.

   Värdecheckar kan inte bytas mot pengar. Inga artiklar som erhålles genom inlösen av Lightspeedpoäng kan bytas eller lämnas tillbaka. Lightspeed avsäger sig uttryckligen allt ansvar och alla eventuella garantier för varor och tjänster som erhålles av ett annat företag efter inlösen av Lightspeedpoäng.

  3.  För att lösa in Lightspeedpoäng måste Medlemmar besöka medlemssidan efter angivande av e-mailadress och lösenord och klicka på ”poänginlösning”. Medlemmar kan endast lösa in sina poäng mot Belöningar som har ett mindre eller ett lika stort värde som Medlemmarnas förfogbara poäng. När en Medlem har löst in Lightspeedpoäng kommer det aktuella antalet Lightspeedpoäng dras från Medlemmens konto. Oanvända Lightspeedpoäng finns kvar på Medlemmens konto för framtida användning. Lightspeedpoäng kan endast omvandlas till Belöningar hos Lightspeed.

   Lightspeed förbehåller sig rätten att vid var tid ändra antalet Ligthspeedpoäng som fordras för att byta mot Belöningar. (Detta gäller dock ej retroaktivt för redan intjänade Lightspeedpoäng.) Lightspeed kan besluta om att i framtiden lägga till, ändra eller ta bort möjligheter att lösa in Lightspeedpoäng. (Detta gäller dock ej retroaktivt för redan intjänade Lightspeedpoäng.) Lightspeed kan besluta om att ändra värdecheckserbjudanden på sin Webbplats utan att underrätta Medlemmen i konsumentpanelen.

   C. $USD3000-vinstdragningar

   Se separata villkor för $USD3000-vinstdragningarna. 

   D. Allmänt

    

 3. Leverans av Belöningar

  1. Online-värdecheckar kommer att skickas per e-mail inom två (2) veckor efter inlösen. Värdechecken kommer att skickas till den aktuella e-mailadressen som Medlemmen vid var tid använder i Lightspeed-konsumentpanelen.
  2. Alla belöningar i form av artiklar gäller endast så länge lagret räcker och en del varor kan det vara begränsad tillgång på. Lightspeed förbehåller sig rätten att byta ut artiklar som inte är tillgängliga mot artiklar med jämförbart eller högre värde.
 4. Ansvar

  1. Information om produkter, artiklar och/eller aktiviteter på Webbplatsen är såvitt Lightspeed känner till korrekt. Lightspeed tar inget ansvar för fel, misstag och/eller ofullständiga uppgifter med avseende på den aktuella informationen
  2.  Lightspeed har inget som helst ansvar för överenskommelser mellan en Medlem och ett annat företag med avseende på artiklar eller tjänster som Medlemmen erhåller genom användandet av de Belöningar som Medlemmen erhållit vid inlösen av Lightspeedpoäng inom Programmet. Detsamma gäller för en Medlems deltagande i förmånserbjudanden eller andra aktiviteter från en tredje part. Se i övrigt om begränsningar i ansvar för varor och tjänster ovan under avsnitt B punkten 2 c). Varje eventuell skatt eller avgift, inklusive men inte begränsat till sociala avgifter, som skulle kunna utgå i samband med Programmet betalas av Medlemmen ensamt. Medlemmen har även skyldighet att meddela Skatteverket om detta i sin inkomstdeklaration.
  3. Lightspeed har inget som helst ansvar för att; nätverksförbindelser inte är tillgängliga, förmedlingar mellan datorer brister, är ofullständiga, förvanskade eller försenade, Online förluster uppstår, fel på hårdvaran eller programvaran uppstår, andra tekniska felfunktioner, störningar eller några andra kommunikations- och dataöverföringsfel eller –omständigheter som på något sätt inkräktar på, avbryter eller stör Medlemskapet och deltagandet i Programmet uppstår. Detta gäller särskilt för inkräktanden, avbrott eller störningar vid erhållandet av begäran av att lösa in poäng, vid deltagandet i Programmet eller vid kreditering av Lightspeedpoäng på medlemskonton eller vid utdelande av deltagarbevis till $USD3000-vinstdragningarna. Lightspeed är inte heller ansvarigt för förlust av data på eller andra skador på en Medlems dator som orsakas genom Medlemskapet eller av deltagande i Programmet eller genom nedladdning av information som är nödvändig för deltagandet i Programmet. 
  4. Lightspeed, dess kunder och Lightspeeds eller kundernas respektive närstående enheter, (t.ex. koncernbolag) samt Lightspeeds eller kundernas eller deras respektive närstående enheters annons- eller reklambyråer ansvarar inte för problem, tekniska brister, fel eller hårdvaru- och programvarufelfunktioner avseende telefonnät eller telefonledningar. Detsamma gäller för misslyckade elektroniska informationsöverföringar eller då dessa är felaktiga, osäkra, ofullständiga, förvanskade eller försenade och detta oberoende av om detta orsakas av sändaren, övrig utrustning eller programmering som används i samband med Medlemskapet och Programmet, eller genom Online-datasystem, genom server eller leverantör, genom hårdvaran eller programvaran. Ansvar gäller vidare inte heller för det fall att e-mail eller information till Lightspeed inte kommer fram på grund av att tekniska problem, mänskligt misslyckande, eller trafikhinder uppstår, eller på grund av att nätverksförbindelser på Internet eller på en webbplats inte är tillgängliga. Detsamma gäller för förlust av data eller övriga skador på deltagarens dator eller en annan persons dator i sammanhang med eller som ett resultat av Medlemskapet eller deltagandet i Programmet eller nedladdning av material inom ramen för Programmet. Användning av automatiserade apparater för deltagande är inte tillåtet. 
  5. Lightspeed ansvarar inte för försenade, förkomna, feladresserade, mekaniskt mångfaldigade, felaktigt levererade, ofullständiga, ofullständigt frankerade, oläsliga eller obegripliga anmälningar, meddelanden eller brev.
  6. Friskrivningar från ansvar under punkten b)-e) gäller dock inte om Lightspeed orsakar skada uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
  7.  För Medlems ansvar gentemot Lightspeed gäller de Allmänna villkoren punkten 10.
 5. Allmänt

  1.  Lightspeed kan vid varje tid och utan förannonsering ändra, upphöra med eller ställa in delar av Programmet och/eller Webbplatsen. Detta gäller särskilt för serviceerbjudanden, länkar, sponsorer, databaser, eller dylikt webbplatsinnehåll. Lightspeed kan likaså begränsa vissa funktioner, utföranden eller erbjudanden eller inskränka varje Medlems tillgång till Programmet och Webbplatsen helt eller delvis utan förannonsering utan att det därmed uppstår något som helst ansvar eller annat anspråk gentemot Lightspeed. Lightspeed kan vid var tid upphöra med Programmet. I samband härmed upphör Medlemskapet och alla skyldigheter och rättigheter förknippade med Medlemskapet och Programmet. Medlemmar skall dock vid upphörande av Programmet ges skälig tid att lösa in intjänade Lightspeed-poäng.
  2. För personlig, icke offentlig information, som har samband med Programmet eller som Lightspeed på annat sätt behandlar gäller Lightspeeds policy för personuppgiftsskydd.
  3. Programmet, varorna, tjänsterna, belöningarna, erbjudandena och aktiviteterna är endast verksamma och giltiga så långt tillämplig gällande rätt tillåter.
  4. Svensk materiell rätt är tillämplig vad gäller alla tvister så vitt avser Medlemskap och Programmet. Domstol i Stockholm, Sverige, är behörigt forum. Vad gäller frågor som berör skyddet av personuppgifter gäller engelsk rätt.

   Lightspeed 
   5th and 6th floor 
   4 Millbank, Westminster
     London SW1P 3JA 

MySurvey Nyheter

 • Välkommen till den nya MySurvey hemsidan!
  Titta dig omkring och återupptäck ditt användarkonto.

Vinnare

Klicka här för att se de senaste vinnarna av sweepstake-poäng värda 5,000 SEK.

För att du ska få våra undersökningar så måste du lägga till vår emailadress till din kontaktlista:

Online-undersökningar skickade till dig från MySurvey – Upptäck kraften i dina åsikter

USA - Canada - 中国 - 香港 - ประเทศไทย - Singapore - 한국 - 日本 - Malaysia - Australia - UK - Ireland - España - France - België - Nederland - Deutschland
Suisse - Österreich - Italia - Sverige - Danmark - Россия - Polska - Ελλάδα - الامارات العربية المتحدة - Türkiye - Norge - المملكة العربية السعودية