Medlemmars login


Integritet

privacy mysurvey feature image

Lightspeeds integritetspolicy, maj 2018 – Light Speed-paneler (alla områden och paneler UTOM Australien, inklusive konsument- och HCP-paneler)

1. Inledning

I denna integritetspolicy redogörs för det åtagande som Lightspeed Research Limited, 4 Millbank, Westminster, London, SW1P 3JA, Storbritannien ("Lightspeed"), ett företag i Kantar Group ("Kantar"), har gentemot sina panelmedlemmars integritet. Policyn reglerar panelmedlemmarnas rättigheter avseende integritet och dataskydd.

Denna integritetspolicy gäller paneler i Lightspeed, såsom MySurvey, GlobalTestMarket och All Global Circle, vilka med ett gemensamt namn benämns Light Speed-panelerna (“panelerna”) i denna policy. Panelmedlemmarna är medlemmar av panelerna som drivs av Lightspeed och för vilka Lightspeed är registeransvarigt. Det är helt frivilligt att delta i våra paneler, undersökningar och forskningsaktiviteter. Genom att du registrerar dig till panelerna och accepterar dessa villkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i denna integritetspolicy. Vi ber att du läser igenom denna integritetspolicy noggrant.

Med personuppgifter avses i denna integritetspolicy och för dess syften all information som rör en identifierbar levande person.

2. Laglig insamling och användning av data

Lightspeed samlar in information på flera olika sätt från olika delar av sin fwebbplats, mobilapplikationer och andra aktiviteter som dess panelmedlemmar utför på sociala medier, genom appar och i undersökningar. Nedan ges några exempel på sådana aktiviteter tillsammans med en förklaring:

Registrering: vissa personuppgifter samlas in när du registrerar dig, såsom namn, e-postadress, postadress och mobila enheters ID-beteckning.

Panelundersökningar eller forskningsaktiviteter: personuppgifter kan även inhämtas från dig när du deltar i undersökningar eller i forskningsaktiviteter som föreslagits av panelerna, såsom användning av specifika appar, passiv spårning eller spårning via sociala medier.

Kontoinställningar: du kanske väljer att delge oss ditt mobiltelefonnummer eller ID-/kontouppgifterna till dina sociala nätverk eller du kanske tillhandahåller andra personuppgifter när du vid ett senare tillfälle för in uppgifter i ditt konto.

Nedan finner du mer information men sammanfattningsvis använder vi främst dina personuppgifter till att:

 • via e-postmeddelanden, mobil- eller textmeddelanden eller andra kommunikationsalternativ som föreslagits, kontakta dig för en undersökning
 • via panelkommunikation informera om uppdateringar av våra paneltjänster, nya funktioner och uppgifter som är relevanta för dig
 • utse dig till undersökningar i framtiden
 • inkludera dig i våra prisdragningar
 • bistå dig när du kontaktar vår kundtjänst
 • kunna belöna dig med utlovade erbjudanden
 • skydda Lightspeed mot bedrägeri
 • i enlighet med våra villkor, förhindra att samma person svarar flera gånger på samma undersökning
 • förbättra vår dataanvändning för att göra bättre urval till undersökningar genom att uppdatera, utöka och utrensa uppgifter från våra panelmedlemmar

Nedan har vi sammanställt mer detaljerad information om hur vi använder personuppgifter. Vi är enligt lag också skyldiga att ange den juridiska bakgrunden till varför vi behandlar dina personuppgifter. Nedan beskrivs dessa juridiska grunder. De kan skilja sig åt från fall till fall av användning.

 • Vi har din tillåtelse att använda dina personuppgifter.
 • Vi behöver använda dina personuppgifter för att fullgöra ett kontrakt med dig.
 • Vi behöver behandla dina uppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Vi behöver behandla dina uppgifter för att skydda dina eller någon annans vitala intressen
 • Behandlingen är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse
 • Användning av dina personuppgifter är nödvändigt för vår eller våra kunders legitima intressen, vilka i sådana fall kommer att förklaras.

Vi kommer aldrig att ge en missvisande bild av oss själva eller det vi gör. Om du får ett e-postmeddelande som uppges komma från oss ber vi att få veta det, se ”Hur du kontaktar oss” nedan.

Fall

Ändamål

Insamlade/bearbetade uppgifter

Marknadsundersökning

Att förstå dina åsikter om vissa produkter och tjänster eller förstå ditt beteende i olika situationer

ID-kod, kontaktuppgifter, e-postadress, röst, bild, åsikt.

Vetenskaplig forskning för akademiker, offentliga vårdorganisationer eller forskningsinstitut

Inklusive men inte begränsat till kliniska studier, hälsoekonomisk forskning (HEOR), icke-interventionsstudier (NIS), real world-forskning (RWR), observationsundersökningar, epidemiologiforskning

ID-kod,kontaktuppgifter, e-postadress, hälsouppgifter, t.ex. sjukdom, hälsotillstånd, diagnos, behandlingsmönster, otillfredsställda behov

Vetenskaplig forskning för kommersiella företag och ideella forskningsorganisationer

Inklusive men inte begränsat till kliniska studier, hälsoekonomisk forskning (HEOR), icke-interventionsstudier (NIS), real world-forskning (RWR), observationsundersökningar, epidemiologiforskning

ID-kod,kontaktuppgifter, e-postadress, hälsouppgifter, t.ex. sjukdom, hälsotillstånd, diagnos, behandlingsmönster, otillfredsställda behov

Säkerhetsövervakning (Rapportering av biverkningar)

Rapportera negativa effekter under våra studier till behöriga myndigheter

ID-kod,kontaktuppgifter, e-postadress,sjukdom, behandling, administrerad produkt och biverkningar

Offentliggörande

Att dela eller röja uppgifter i samband med rättsliga utfärdanden eller andra offentliga ansökningar, krav, order eller enligt liknande rättsliga eller tillsynsrelaterade krav. Vi kommer att tillhandahålla sådan information till de berörda myndigheterna.

ID-kod,namn, kontaktuppgifter, e-postadress, mottaget incitament

Bedrägeriskydd

Skydd av våra företagsintressen mot bedrägeri eller beteenden som inte är förenliga med våra villkor

IP-adresser, sökmotorspecifikationer, enhetsspecifikationer, postadresser, e-postadresser, officiellt ID-nummer (t.ex. ME-nummer)

Unikt undersökningsdeltagande

I enlighet med våra villkor förhindra att samma person svarar flera gånger på samma undersökning

IP-adresser, sökmotorspecifikationer, enhetsspecifikationer

Spåra svar från återkommande svarare (särskilt utformade forskningsprojekt)

När du deltar i våra undersökningar använder vi vanligtvis en tillfällig ID-beteckning med vilken dina svar i undersökningen förblir anonyma för våra kunder. En del av våra kunder behöver dock, pga. hur en specifik forskning utformats, ta reda på hur din åsikt har utvecklats under en tidsperiod. För denna specifika projekttyp som vi kallar "spårningsprojekt" använder vi bestående ID-beteckningar, vilket vi tydliggör i början av var och en av dessa undersökningar. Dina svar i undersökningen anses vara personuppgifter och du har rätt att få tillgång till dem. Sådana projekt innehåller ett meddelanden på den allra första sidan i undersökningen, så att du känner igen dem och kan bestämma om du vill delta eller inte.

Bestående, unik, projektspecifik ID-beteckning

Datamatchning och utökning

Vi ökar ut dina personuppgifter som vi har i våra register genom att matcha dem med tredje parter. Detta hjälper oss att förbättra din panelprofil och säkerställa att vi väljer relevanta undersökningar för dig.
Vi använder oss av matchningstjänster (dvs. tredje parter som är specialiserade i datahantering) för att erhålla ytterligare information om dig från offentliga och privata källor, såsom sociala nätverk, återförsäljare och innehållstjänster där du har ett konto, eller för att använda dina personuppgifter till hjälp för att utveckla ytterligare eller nya typer av anonyma uppgiftsuppsättningar, dvs., att vi förenar dina sammanslagna uppgifter med uppgifter från andra konsumenter för att skapa ett nytt livsstilssegment. Matchningstjänsten (vår partner) behåller personuppgifterna vi delger dem ett kort tag, använder dem för att samla ihop den ytterligare informationen och skickar sedan tillbaka de kombinerade uppgifterna till oss. Våra partners är genom avtal förbundna att radera de uppgifter vi delger dem och/eller har ej behörighet att använda dem på något annat sätt än för detta specifika ändamål.

Bestående unik ID-beteckning, kontaktuppgifter, e-postadresser, inloggningsuppgifter till sociala nätverk, cookies, ID-beteckningar på mobila enheter, officiellt ID-nummer (t.ex. personnummer)

Forskning om målinriktad reklam och köp av mediaprodukter

Vi använder dina personuppgifter för att hjälpa våra kunder och försäljare att utöka sina uppgifter med hjälp av lookalikemodelleringstekniker.
Tack vare ditt deltagande i våra undersökningar och uppgifterna i din profil kan vi hjälpa våra kunder att förbättra inriktningen för sin reklam och att skapa bättre annonseringsmodeller på nätet med hjälp av lookalikemodellering eller liknande forskningsmetoder. Vi kommer att använda de personuppgifter vi får av dig när du lägger upp din profil, deltar i forskningsundersökningar eller genom datamatchning för att matcha dem med tredje parter och plattformar (våra partners).
För att säkerställa att du inte automatiskt får målinriktad reklam i kommersiellt syfte till följd av att uppgifterna används för lookalikeskapande, inkluderar vi ett kontraktsskydd. Våra partners får heller inte använda dina uppgifter för några andra ändamål.

Bestående ID-beteckning, kontaktuppgifter, e-postadress, inloggningsuppgifter till sociala medier, cookies, IP-adress, ID-beteckningar på mobila enheter, officiellt ID-nummer (t.ex. personnummer)

Annonsexponering och mätning

Förutom kakbaserad matchning, som du kan kontrollera och samtycka till via ditt panelkonto,använder vi de personuppgifter du tillhandahåller oss, såsom e-postadresser, i ett direkt matchningsförfarande med tredje parter (våra kunder och partners) för att i reklammätningssyfte avgöra om du är användare av en viss tjänst, t. ex. sociala nätverk, webbplatser eller mobilappar. Vi identifierar vilka annonser du eventuellt har exponerats för på de webbplatserna och plattformarna samt mäter hur märkesattityder eller märkesmedvetenhet har påverkat försäljningen. De tredje parter som vi samarbetar med har ej tillåtelse att använda uppgifterna för något annat ändamål.

Bestående ID-beteckning, kontaktuppgifter, e-postadress, inloggningsuppgifter till sociala medier, cookies, IP-adress, ID-beteckningar på mobila enheter, officiellt ID-nummer (t.ex. personnummer)


Våra tredje parts partners är alla genom kontrakt förbundna att hålla de uppgifter som de inhämtar från oss eller utlämnar till oss, eller som vi inhämtar från dem eller utlämnar till dem, konfidentiella och måste skydda dem genom sedvanliga säkerhetsmått och förfaranden, motsvarande de som vi använder.

3. Var vi lagrar dina personuppgifter

För personuppgifter som lyder under dataskyddsförordningen och som överförs till ett land eller område utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet vidtar vi lämpliga säkerhetsmått och steg för att säkerställa att överföringen sker på ett säkert sätt och med lagliga metoder i enlighet med EU:s dataskyddsregler. För uppgifter som inte lyder under dataskyddsförordningen, kommer Lightspeed att strikt följa alla andra tillämpliga dataskyddsregler.

Lightspeeds datalagringsservrar finns i Europa och i USA och handhas av tredje parts tjänsteleverantörer i molnet.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, både under överföringen och när vi har tagit emot dem. Våra säkerhetsförfaranden följer kraven i allmänt accepterade standarder som tillämpas för skydd av personuppgifter.

Alla våra anställda är genom kontrakt skyldiga att efterleva våra policys och förfaranden gällande konfidentialitet, säkerhet och integritet.

Dina kontouppgifter och personuppgifter är lösenordsskyddade så att bara du har tillgång till dem. För att dina personuppgifter ska förbli säkerhetsskyddade rekommenderar vi att du inte förmedlar ditt lösenord till någon. Lightspeed kommer aldrig att efterfråga ditt lösenord i ej begärda telefonsamtal eller e-postmeddelanden. Kom också ihåg att logga ut från ditt panel-konto och stänga ner webbläsarfönstret när du har avslutat ditt besök på vår webbplats. Syftet med detta är att inte andra ska kunna tillgå dina personuppgifter och meddelanden om du delar dator med någon annan, använder en dator ihop med någon annan eller använder en dator på en offentlig plats, t.ex. ett bibliotek eller internetkafé. Byt lösenord regelbundet.

4. Konfidentialitet och krav inom sektorn

Närhelst Lightspeed handhar personuppgifter i enlighet med ovanstående beskrivning, oavsett var detta sker, vidtas åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy. Tyvärr kan ingen dataöverföring garanteras vara fullständigt säker. Lightspeed strävar sålunda efter skydda dina personuppgifter men kan inte garantera att uppgifterna du sänder till företaget eller uppgifter i relation till företagets produkter eller tjänster på nätet, är i säkerhet. Du sänder dina uppgifter på egen risk. När vi väl har tagit emot dina uppgifter vidtar vi rimliga mått och steg för att säkerställa att våra system är säkra.

Sist men inte minst, du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen kring dina lösenord och/eller eventuella kontouppgifter. Var alltid försiktig och ansvarsfull när du är ute på nätet.

Vi uppfyller kraven i standarder och inom sektorn, såsom:

- European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR),
- European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA)
- ARF
- DGOF
- Market Research Society (UK)
- AMSRS
- Insights Association
- British Healthcare British Intelligence Association (BHBIA)
- Baqmar
- Jmra
- Kora,
- Moa
- Mria-Arim
- MRS Singapore
- MRS New Zealand
- Women in Research
- American Marketing Association (AMA)
- Italian Society for Opinion and Market Research (ASSIRM)
- Intellus Worldwide

5. Avslöjande av cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet genom webbplatser som tilldelar dig ett numeriskt användar-ID och lagrar vissa uppgifter om ditt surfande på nätet. De används för att hjälpa användarna att navigera på ett effektivt sätt och utföra vissa funktioner. Webbplatsen skickar information till webbläsaren som sedan skapar en textfil på användarens dator eller mobila enhet. Varje gång användaren återvänder till samma webbplats, har webbläsaren tillgång till dessa filer och skickar tillbaka dem till webbplatsens server.

För forskning om beteendespårning utnyttjar vi endast frivilligt användande av cookies/programvaruapplikationer om du har givit ditt samtycke till dessa cookies/applikationer.

Liksom för många undersökningar på nätet samlar vi automatiskt in vissa uppgifter och lagrar dem i undersökningens datafiler. Dessa uppgifter kan omfatta uppgifter såsom internetprotokolladresser (IP-adresser), webbläsartyp och internetleverantör; hänvisande sidor/utgångssidor, operativsystem och datum/klockslag.

Vi använder dessa automatiskt insamlade uppgifter för att analysera trender, t.ex. webbläsaranvändning, och för administration av webbplatsen, dvs. för att optimera undersökningsupplevelsen efter typ a webbläsare. Vi kan också använda en IP-adress för att undersöka om det har förekommit undersökningsdeltagande vid flera tillfällen från IP-adressen samt för att skydda vårt företag mot bedrägeri.

Lightspeed delar in cookies i tre kategorier, nämligen:

 • cookies som krävs för att använda paneler- webbplatsen.
 • cookies som är säkerhetsspecifika.
 • cookies för beteende- eller reklamrelaterad forskning.

För mer information ber vi att du loggar in och går till sidan med dina cookiespreferenser där du kan justera inställningarna för cookies.

När du använder Internet lämnas ett spår med elektronisk information kvar på varje webbplats du besöker. Denna information, ibland kallad ”klickströmsdata”, kan samlas in och lagras på en webbplats server. Klickströmsdata kan tala om vilken typ av dator och webbläsarprogram du använder och adressen till webbplatsen från vilken du länkade dig till platsen. Vi kan samla in och använda klickströmsdata som samlade uppgifter för att på ett anonymt sätt fastställa hur mycket tid besökarna spenderar på varje sida på vår webbplats, hur besökarna navigerar genom webbplatsen och hur vi skulle kunna skräddarsy våra webbsidor för att bättre uppfylla besökarnas behov. Dessa uppgifter används för att förbättra vår webbplats och våra tjänster. Alla klickströmsdata som samlas in och används är anonyma och innehåller inte avsiktligen några personuppgifter.

6. Noggrannhet

Vi vidtar rimliga mått och steg för att de personuppgifter som vi innehar eller förfogar över ska vara riktiga, fullständiga och aktuella utifrån de senaste uppgifterna som du eller vår kund har tillhandahållit oss.

Vi litar på att du hjälper oss att se till att dina personuppgifter är riktiga, fullständiga och aktuella, genom att svara uppriktigt på våra frågor Det är ditt ansvar att se till att vi får veta om dina personuppgifter ändras.

7. Uppgifter om barn

Vi på Lightspeed är medvetna om behovet av att tillhandahålla extra skydd för personuppgifter som samlas in från barn. Vi erbjuder aldrig medvetet ett barn som inte har uppnått myndighetsåldern i det land ni bor i att delta i en forskningsstudie utan föräldrarnas medgivande. Om det är nödvändigt och lämpligt för ett särskilt projekt att direkt involvera barn som ej har uppnått myndighetsåldern, vidtar vi åtgärder för att säkerställa att vi får ett medgivande av deras föräldrar eller vårdnadshavare. Lightspeed ger föräldrarna och vårdnadshavarna information om undersökningsämnet, om vilka personuppgifter och känsliga uppgifter som kan komma att samlas in från barnen, på vilket sätt dessa uppgifter kommer att användas samt huruvida Lightspeed kan komma att delge andra dessa uppgifter och till vem.

Det är föräldrarnas eller vårdnadshavarnas ansvar att övervaka barnet när det fyller i undersökningsenkäten.

8. Känsliga uppgifter

Ibland kan Lightspeed komma att samla in personuppgifter som klassificeras som “speciella kategorier” av personuppgifter. Detta inkluderar rasmässig eller etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk tro, fackmedlemskap, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, i syfte att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Du kan välja att tillhandaålla dessa uppgifter till oss eller inte.

9. Enskilda personers rättigheter

För att begära tillgång till dina personuppgifter som vi innehar ska du skicka en skriftlig förfrågan till e-postadressen eller postadressen i “Hur du kontaktar oss”.

Du har följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

 • Rätt att ändra dig och återta ditt samtycke
 • Rätt att tillgå dina personuppgifter
 • Rätt att korrigera dina personuppgifter
 • Rätt att radera dina personuppgifter ur systemet, såvida vi inte har legitima intressen av att fortsätta behandla uppgifterna
 • Rätt att överföra dina personuppgifter (rätten till dataportabilitet)
 • Rätt att begränsa bearbetningen av dina personuppgifter
 • Rätt att motsätta dig bearbetningen av dina personuppgifter

Vi meddelar även tredje parter som vi har överfört dina personuppgifter till om eventuella ändringar som vi gör på din begäran. Observera att även om Lightspeed förmedlar eventuella ändringar till dessa tredje parter har Lightspeed inte ansvar för de åtgärder som dessa tredje parter vidtar som svar på din förfrågan. Du kan få möjlighet att tillgå de personuppgifter som dessa tredje parter förfogar över och korrigera, ändra eller ta bort uppgifter som är felaktiga.

10. Lagring och behållande av uppgifter

Personuppgifterna kommer endast att behållas under den period som krävs för avsedd och laglig användning av dem. Lightspeed kommer att behålla dina personuppgifter så länge som du är medlem av panelerna. Om du går ur panelerna behåller vi uppgifterna i högst tre månader efter det att du har gått ur, såvida inget annat krävs enligt lag. Personuppgifter som inte längre behövs kommer att kasseras på ett sådant sätt att konfidentialiteten inte frångås.

Som en del av företagets affärskontinuitetsplan, i enlighet med kraven i ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 och i vissa fall i enlighet med lagen, backas våra elektroniska system upp och arkiveras. Dessa arkiv upprätthålls under en specifik tidsperiod och är strikt övervakade. När tiden har löpt ut tas uppgifterna bort och förstörs för att säkerställa att de är helt och hållet raderade.

11. Meddelanden om materiella förändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, göra tillägg till eller ta bort delar av denna integritetspolicy. Du bör läsa igenom denna sida regelbundet för att vara säker på att du är uppdaterad om eventuella ändringar. Om några materiella ändringar görs i denna integritetspolicy kommer du dock att få ett meddelande om det. Icke-materiella ändringar kommer endast att meddelas via panelernas webbplats. Om du fortsätter att gå in på panelernas webbplats och använder tjänsterna efter sådana ändringar godkänner du automatiskt dessa ändringar.

På denna webbsida visas alltid den senast uppdaterade policyn.

Senast uppdaterad 19 maj 2018.

12. Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller problem avseende din integritet eller Lightspeeds integritetspraxis är vår dataskyddsansvarige Gillie Abbotts-Jones och du kan kontakta Lightspeed:

13. Klagomål och landsspecifikt utlämnande

Om du anser att vår bearbetning av dina personuppgifter strider mot dataskyddreglerna har du en juridisk rätt att framföra klagomål till den tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd. Det kan du göra i den EU-medlemsstat eller det rättsförvaltningsområde som du vanligtvis bor i, där din arbetsplats ligger eller på den plats där dataskyddsreglerna har brutits. För kontaktuppgifter till ditt lands tillsynsmyndighet, konsultera härför avsedd sida.[LINK]

MySurvey Nyheter

 • Välkommen till den nya MySurvey hemsidan!
  Titta dig omkring och återupptäck ditt användarkonto.

Vinnare

Klicka här för att se de senaste vinnarna av sweepstake-poäng värda 5,000 SEK.

För att du ska få våra undersökningar så måste du lägga till vår emailadress till din kontaktlista:

Online-undersökningar skickade till dig från MySurvey – Upptäck kraften i dina åsikter

USA - Canada - 中国 - 香港 - ประเทศไทย - Singapore - 한국 - 日本 - Malaysia - Australia - UK - Ireland - España - France - België - Nederland - Deutschland
Suisse - Österreich - Italia - Sverige - Danmark - Россия - Polska - Ελλάδα - الامارات العربية المتحدة - Türkiye - Norge - المملكة العربية السعودية