Medlemmars login


Regler för användande av hemsidan

default mysurvey feature image

MySurvey Regler för användande av hemsidan -

Denna webbplats ("Webbplatsen") tillhandahålls av [Lightspeed. ("Lightspeed"). 

Din användning av Webbplatsen regleras av de bestämmelser som anges i dessa Allmänna villkor ("Allmänna villkor"). Din användning av, eller åtkomst till, Webbplatsen utgör ditt samtycke att bli bunden av dessa bestämmelser. Om du inte samtycker till att bli bunden av dessa Allmänna villkor får du inte bereda dig åtkomst till eller annars använda Webbplatsen. 

 1. Användning av Webbplatsen

  1. Du får använda Webbplatsen endast enligt dessa Allmänna villkor och för privat, icke-kommersiellt, ändamål. Denna Webbplats hostas i England men är avsedd för användare med permanent hemvist i Sverige. Användare med hemvist i andra europeiska stater ombeds vänligen att besöka våra andra motsvarande Webbplatser.


 2. Registrering och lösenord

  1. Du kan använda Webbplatsen anonymt som besökare och kommer då inte att behöva lämna personlig information. Om du däremot vill få åtkomst till vissa tjänster och visst innehåll på Webbplatsen, t.ex. delta i undersökningar, måste du registrera dig som medlem. När du anmäler dig för att bli medlem måste du lämna sann och korrekt information och du får inte använda täcknamn (alias) eller på andra sätt dölja din verkliga identitet. Under registreringen kommer du att få välja ett lösenord. Detta lösenord måste alltid hållas hemligt. Du ansvarar för säkerheten för ditt lösenord och du ansvarar själv för all obehörig användning av Webbplatsen som görs med detta lösenord.


 3. Obehörig användning

  1. Du får inte använda ”spiders”, ”robots” eller andra automatiserade tekniker för s.k. ”data mining” för att katalogisera, ladda ner, lagra eller på annat sätt reproducera eller distribuera det innehåll som är tillgängligt på Webbplatsen. Det är inte heller tillåtet att manipulera resultatet från någon panel, undersökning eller andra efterforskningar eller tävlingar på Webbplatsen. Du får inte vidtaga några åtgärder som stör Webbplatsen eller någon annan användares användning av Webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, åtgärder såsom överbelastning, ”flooding”, mailbombning eller "crashing". Du får inte skicka icke-begärd E-post, inklusive sådan som marknadsför varor eller tjänster. Vidare får du inte förfalska eller dölja din verkliga identitet i något E-postmeddelande eller annat meddelande/anslag. Du får inte med hjälp av s.k. ”frames” överföra visa delar av Webbplatsen till en annan webbplats, ändra utseendet på Webbplasten eller skapa länkar från en annan webbplats till någon sida på Webbplatsen annat än till hemsidan (välkomstsidan). Du får inte på denna Webbplats publicera eller genom denna Webbplats överföra hot, ärekränkningar eller, obscent, anstötligt eller provocerande material eller material som på annat sätt kan vara i strid med lag. Lightspeed kommer att samarbeta fullt ut med alla rättsvårdande myndigheter och följa varje domstolsbeslut eller myndighetsbeslut som kräver att Lightspeed skall identifiera någon som publicerar sådant material.
 4. Immateriella rättigheter

  1. Alla sidor och allt innehåll på Webbplatsen inklusive, men inte begränsat till: text, grafik, ljud och video, fotografier, undersökningar, logotyper eller annat material utgör immateriella rättigheter som tillhör Lightspeed och dess licensgivare, affärspartners och koncernbolag. Detta inkluderar alla varumärken, upphovsrätter, patent, företagshemligheter, know-how och all annan egendom. Utom i de fall det uttryckligen tillåts enligt dessa Allmänna villkor får du inte ändra, kopiera, reproducera eller bearbeta innehållet eller på nytt utgiva, visa, lägga upp, på hemsidor publicera, sända eller på något sätt distribuera innehållet, annat än om Lightspeed i förväg har gett sitt skriftliga samtycke.
 5. Tredje parts information

  1. Webbplatsen kan innehålla (i) länkar till andra webbplatser som inte tillhandahålls av Lightspeed eller (ii) information om tredjepartsprodukter eller -tjänster. Lightspeed granskar inte affärsverksamheten hos dessa tredje parter och lämnar inga utfästelser å deras vägnar. I den mån tredje part på något sätt länkar eller refererar till denna Webbplats innebär detta under inga omständigheter att Lightspeed godkänner sådan tredje part. Användningen eller nedladdningen av program från tredje part görs på användarens egen risk och Lightspeed har inget ansvar för detta.
 6. Kommunikation med Lightspeed

  1. Lightspeed följer noggrant de regler som finns i policyn för personuppgiftsskydd och följer även i övrigt de krav som ställs i tillämplig personuppgiftslagstiftning. Därutöver behandlar Lightspeed all kommunikation med dig och allt material som du överför till Lightspeed via E-post eller på annat sätt, inklusive information, frågor, kommentarer, panelsvar, förslag eller liknande, som icke-konfidentiell och som icke skyddad. Allt som du skickar till Lightspeed eller publicerar på Webbplatsen får Lightspeed eller dess koncernbolag använda i vilket syfte som helst inklusive, men inte begränsat till: reproducering, utlämnande, överföringar, publicering, sändningar och placering på webbplatser. Lightspeed kan oförhindrat använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som innefattas i kommunikation som du skickar till Webbplatsen – utan kompensation och för vilket syfte som helst inklusive, men inte begränsat till: användning av sådan information för att utveckla, tillverka och marknadsföra varor och tjänster.
 7. Personuppgiftsskydd

  1. Lightspeed tar integritetsskyddet för dig och din information på stort allvar. För ytterligare information om hur vi använder information som samlas in från dig, vänligen läs vår policy för personuppgiftsskydd.
 8. Ansvarsfriskrivning

  1. I den utsträckning lagen tillåter, lämnar Lightspeed inte några utfästelser eller garantier av något slag för innehållet på Webbplatsen. Lightspeed friskriver sig också från alla uttryckliga eller underförstådda garantier. Lightspeed garanterar inte att funktionerna eller innehållet som finns på Webbplatsen kommer att vara fri från avbrott eller fel. Vidare kan Lightspeed inte ta något ansvar för brister, fel, avbrott eller ingrepp från tredje part vid överföring genom nätet. Lightspeed friskriver sig härmed uttryckligen från allt ansvar som skulle kunna vara hänförlig till användningen av Webbplatsen eller dess innehåll. Under inga omständigheter skall Lightspeed ansvara för utebliven vinst, förlust av information, förlorade vinstmöjligheter eller indirekta skador eller följdskador.
 9. Ändringar

  1. All information som publiceras på Webbplatsen kan komma att ändras utan meddelande därom. Därutöver kan dessa Allmänna villkor komma att ändras när som helst utan meddelande om detta i förväg. Lightspeed meddelar sådana ändringar genom att publicera dem här.
 10. Ditt skadeståndsansvar

  1. Du accepterar att enligt gällande rätt ersätta, Lightspeed för den skada du orsakar Lightspeed och avseende eventuella krav från tredje man samt från kostnader, inklusive skäliga juridiska kostnader, som härrör från eller har samband med ett av dig eventuellt begånget brott mot dessa Allmänna villkor eller tillämplig lag.
 11. Fortsatt giltighet

  1. Om någon del av dessa Allmänna villkor skulle anses eller förklaras ogiltig av behörig domstol eller omöjlig att verkställa av något skäl skall en sådan bestämmelse inte äga giltighet men det skall inte påverka övriga delar av dessa Allmänna villkor. Den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen skall ersättas av sådan giltig bestämmelse som kommer närmast det ekonomiska syfte som den ersatta bestämmelsen hade.
 12. Gällande lag

  1. Svensk rätt skall tillämpas avseende alla tvister som kan uppstå rörande dessa Allmänna villkor och domstolarna i Sverige skall ha exklusiv jurisdiktion.
 13. Frågor

  1. Vid eventuella frågor rörande dessa Allmänna villkor kan du kontakta oss per E-post via linn@mysurvey.eu eller per telefon eller brev enligt följande: 

   Lightspeed
   The Old Town Hall,
   4 Queens Road,
   Wimbledon, SW19 8YB
   England

MySurvey Nyheter

 • Välkommen till den nya MySurvey hemsidan!
  Titta dig omkring och återupptäck ditt användarkonto.

Vinnare

Klicka här för att se de senaste vinnarna av sweepstake-poäng värda 5,000 SEK.

För att du ska få våra undersökningar så måste du lägga till vår emailadress till din kontaktlista:

Online-undersökningar skickade till dig från MySurvey – Upptäck kraften i dina åsikter

USA - Canada - 中国 - 香港 - ประเทศไทย - Singapore - 한국 - 日本 - Malaysia - Australia - UK - Ireland - España - France - België - Nederland - Deutschland
Suisse - Österreich - Italia - Sverige - Danmark - Россия - Polska - Ελλάδα - الامارات العربية المتحدة - Türkiye - Norge - المملكة العربية السعودية